Di Rage Podcasts

Di Rage Podcasts
1 0
00:00 00:00

2022-01-17 12:35:15
Sir Max o re tlhaba botlhale ka botlhakwa jwa go beya maparego a a tla anegisa gore o bone seo o se batlang go se fitlhelela fa ngwaga o ya fifing #2022

2022-01-13 06:44:00
Rre. Benji Phuti yo e leng Motseleganyimogolo wa SEFALA e bong (Setheo sa Bosetshaba sa Dithanodi tsa Setswana) e leng Lekala la PanSALB go re neela mafoko a masha a a tlhamilweng

2022-01-10 07:52:00
Botlhokwa jwa go nna le se se itsagaleng jaaka “vision board” #2022 le Sir Max

2021-12-16 05:21:00
Diphatlhatiro tse di phasaladitsweng mo thulaganyong ya #DiRage ka 15-12-2021

2021-12-09 06:03:00
Mareo a pelegi le pelego ya lesea ka mokwatla

2021-12-08 06:17:00
Diphatlhatiro tse di phasaladitsweng mo #DiRage | 08-12-2021

2021-12-06 07:43:00
Sir Max o re fatlhosa ka 90:10 rule mo pakeng e ya #TheNewNormal

2021-12-02 06:00:00
Mefuta ya dipula le mekgwa e di nang ka gona-> pula ya kgogola-mmoko, pula ya tsheola ,pula ya sephai

2021-11-18 06:07:00
Morutabana Molebaloa o re neela tlhaloso ka maina-tswako a ditshidi le maina-goboka: Bosae ,lerwa, letlhana-tlhana, lesuka-suke, lesogodi,sephete-phete

2021-11-15 09:57:00
Sir Max ka botlhokwa jwa go nna le mowa wa go leboga mo botshelong bogolosegolo mo pakeng e ya #TheNewNormal

Reviews