Nna Le Wena Podcasts

Nna Le Wena Podcasts
1 0
00:00 00:00

2021-10-29 06:17:00
Go itswalela ka mathata a gago osa buwe le ope(bottling up your emotions) le Pontsho Singo o dira jaaka social woker gotswa kwa setheong sa FAMSA

2021-10-11 18:28:00
Go tlhokomela leruo le le farologaneng ka nako ele nngwe le Nthabiseng Kgobokoe ke molemirui wa Dikgomo, Dinku, Dipudi, Dikolobe le tse dingwe

2021-09-28 20:05:00
A go bonolo gore bo Rre kgotsa Ntate ba buwe fa ba iphitlhela ba le mo kgolaganong e e tletseng tshotlako gotswa mo go Mme?

2021-09-27 21:24:00
Tsamaiso Ya Lenyalo Le Magadi Ka Setso le Bakgatlha kwa Moruleng le Batlhaping ba Maidi kwa Taung

2021-09-27 20:26:00
Tsamaiso Ya Lenyalo Le Magadi Ka Setso le Oupa Bogatsu, ke Malome gotswa kwa Morafeng wa Batlokwa kwa Molatedi, le Rakgadi Maserame Mabitle gotswa mo Dithakong tsa Mahikeng- Barolong

2021-09-20 20:14:00
A setso sa rona sa rona sa gola kgotsa se fetoga le dinako

2021-08-30 19:29:00
Tsamaiso ya phitlho ya Rre ka mokgwa wa setso le Ngaka Sello Mothupi

2021-08-24 20:53:00
Kgomotso Sepeng o tlotla le Lindiwe Modise ka botshelo jwa ga Sam Mbatha wa ko Klipgat le gore jaaka lelapa ba akanya gore ke eng se se tlhotlholeditseng polao yaga Sam.

2021-08-17 20:03:00
Ke itshwarela jang motho yo o kgokgontshang le Julia Mathebethe - clinical Psychologist

2021-07-20 20:27:00
Re gopola motsogapele Vusamazulu Credo Mutwa le Dr Otsile Ntsoane ke Mmatlisisi mogolo gotswa kwa North West University

Reviews